KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 140ВК

Regularity: 65%
Carrier: HRAND TRANS KOMPANI

07:15 KOLOMYIA
07:26 07:27 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
07:30 07:31 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
07:38 07:39 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.22 ₴
07:40 07:41 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.24 ₴
07:45 07:46 HLYBOKA#
26.0 km 26.28 ₴
07:51 07:52 OTYNIIA#
31.0 km 30.33 ₴
07:58 07:59 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.30 ₴
08:03 08:04 ODAI(K)#
41.0 km 40.34 ₴
08:08 08:09 MARKIVTSI#
45.0 km 44.38 ₴
08:13 08:14 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 48.53 ₴
08:18 08:19 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.58 ₴
08:35 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 26, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"