IVANO-FRANKОVS'K - KOSIV

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - КОСІВ

Route № 133ВІФ1

Regularity: 100%
Carrier: YAREMCHUK M.M. (FOP)

Start of trip:
12:05 IV.FRANKIVSK-1
12:27 12:28 KHOMIAKIVKA#
12:45 12:46 OTYNIIA#
12:55 12:56 L.KHLIBYCHYN#
13:30 13:40 KOLOMYIA
13:55 13:56 STOPCHATIV#
13.8 km 13.33 ₴
14:00 14:05 YABLUNIV# 16.8 km 15.26 ₴
14:11 14:12 UTOROPY# 21.2 km 21.05 ₴
14:17 14:18 PISTYN# 25.1 km 24.82 ₴
14:20 KOSIV 35.6 km 34.38 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"