KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 128ВК

Regularity: 87%
Carrier: HRAND TRANS KOMPANI

Start of trip:
05:45 KOLOMYIA
05:56 05:57 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
06:00 06:01 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
06:08 06:09 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
06:11 06:12 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
06:16 06:17 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
06:22 06:23 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
06:28 06:29 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
06:33 06:34 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
06:38 06:39 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
06:43 06:44 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
06:49 06:50 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
07:07 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"