IVANO-FRANKОVS'K - VERKHOVYNA

ІВ.ФРАНКІВСЬК-1 - ВЕРХОВИНА

Route № 117ВІФ1

Regularity: 100%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
09:35 IV.FRANKIVSK-1
09:55 09:56 KHOMIAKIVKA#
10:14 10:15 OTYNIIA#
10:25 10:26 L.KHLIBYCHYN#
10:55 11:30 KOLOMYIA
11:50 11:51 STOPCHATIV#
13.8 km 13.33 ₴
11:55 12:00 YABLUNIV# 16.8 km 15.26 ₴
12:35 12:50 KOSIV 35.6 km 34.38 ₴
13:15 13:16 YAVORIV# 47.6 km 45.77 ₴
13:40 13:43 V.YASENIV# 61.6 km 58.18 ₴
14:00 VERKHOVYNA 71.6 km 69.57 ₴
State of Oct. 24, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"