KOSIV - IVANO-FRANKОVS'K

КОСІВ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 115ВК

Regularity: 100%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
11:10 KOSIV
11:27 11:28 PISTYN#
11:36 11:37 UTOROPY#
11:45 11:46 YABLUNIV#
12:11 12:30 KOLOMYIA
12:45 12:46 L.SLOBIDKA#
14.0 km 13.33 ₴
12:56 12:57 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 21.05 ₴
13:05 13:06 OTYNIIA# 31.0 km 28.58 ₴
13:27 13:28 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 45.77 ₴
13:32 13:33 TYSMENYTSIA# 54.4 km 50.55 ₴
13:45 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 61.94 ₴
State of Oct. 26, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"