KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 114ВК

Regularity: 94%
Carrier: OSTAPA V.M. (FOP)

Start of trip:
06:50 KOLOMYIA
07:01 07:02 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.11 ₴
07:05 07:06 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.15 ₴
07:13 07:14 CHEREMKHIV# 21.0 km 20.22 ₴
07:16 07:17 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 22.24 ₴
07:21 07:22 HLYBOKA# 26.0 km 26.28 ₴
07:27 07:28 OTYNIIA# 31.0 km 30.33 ₴
07:33 07:34 ST KRYVOTULY# 37.0 km 36.30 ₴
07:38 07:39 ODAI(K)# 41.0 km 40.34 ₴
07:43 07:44 MARKIVTSI# 45.0 km 44.38 ₴
07:48 07:49 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 48.53 ₴
07:54 07:55 TYSMENYTSIA# 54.4 km 53.58 ₴
08:12 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 65.62 ₴
Promo & information sticker/card of this route State of Oct. 29, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA" 261100