KOSIV - IVANO-FRANKОVS'K

КОСІВ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 106ВК

Regularity: 81%
Carrier: SHKRIBLIAK M.V. (FOP)

Start of trip:
08:00 KOSIV
08:22 08:23 PISTYN#
08:31 08:32 UTOROPY#
08:41 08:42 YABLUNIV#
09:10 09:20 KOLOMYIA
09:44 09:45 L.KHLIBYCHYN# 22.0 km 21.05 ₴
09:55 09:56 OTYNIIA# 31.0 km 28.58 ₴
10:17 10:18 KHOMIAKIVKA# 49.0 km 45.77 ₴
10:40 IV.FRANKIVSK-1 65.0 km 61.94 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 p.m. from server "KOLOMYIA"