KOLOMYIA - IVANO-FRANKОVS'K

КОЛОМИЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК-1

Route № 101ВК

Regularity: 0%
Carrier: KOLOMYISKE ATP TDV

05:55 KOLOMYIA
06:06 06:07 RAKIVCHYK#
11.0 km 10.00 ₴
06:10 06:11 L.SLOBIDKA#
14.0 km 14.04 ₴
06:18 06:19 CHEREMKHIV#
21.0 km 20.00 ₴
06:21 06:22 L.KHLIBYCHYN#
22.0 km 22.12 ₴
06:26 06:27 HLYBOKA#
26.0 km 26.06 ₴
06:32 06:33 OTYNIIA#
31.0 km 30.00 ₴
06:38 06:39 ST KRYVOTULY#
37.0 km 36.06 ₴
06:43 06:44 ODAI(K)#
41.0 km 40.10 ₴
06:48 06:49 MARKIVTSI#
45.0 km 44.04 ₴
06:53 06:54 KHOMIAKIVKA#
49.0 km 47.98 ₴
06:59 07:00 TYSMENYTSIA#
54.4 km 53.03 ₴
07:17 IV.FRANKIVSK-1
65.0 km 65.05 ₴
State of Oct. 21, 2020, 3:18 a.m. from server "KOLOMYIA"