BAR - TRUDOLIUBIVKA

БАР - ТРУДОЛЮБІВКА#

Route № 99а

Regularity: 75%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

14:30 BAR
14:33 14:34 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
14:36 14:37 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
14:40 14:41 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
14:42 14:43 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
14:44 14:45 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
14:46 14:47 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
14:51 14:52 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
14:57 14:58 MATEIKIV#
18.0 km 19.70 ₴
15:05 TRUDOLIUBIVKA#
25.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"