BAR - TRUDOLIUBIVKA

БАР - ТРУДОЛЮБІВКА#

Route № 97а

Regularity: 87%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
11:55 BAR
11:58 11:59 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
12:01 12:02 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
12:05 12:06 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
12:07 12:08 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
12:09 12:10 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
12:11 12:12 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
12:16 12:17 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
12:22 12:23 MATEIKIV# 18.0 km 19.70 ₴
12:30 TRUDOLIUBIVKA# 25.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"