BAR - KHODAKY

БАР - ХОДАКИ#

Route № 224а

Regularity: 0%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

14:30 BAR
14:34 14:35 OKLADNE#
3.0 km 5.50 ₴
14:39 14:40 STASIUKY#
6.0 km 8.50 ₴
14:42 14:43 TERESHKY#
7.0 km 8.50 ₴
14:45 14:46 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.50 ₴
14:55 14:56 YALTUSHKIV
15.0 km 14.10 ₴
15:05 KHODAKY#
24.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 28, 2020, 7:10 a.m. from server "BAR" 050700