BAR - KHODAKY

БАР - ХОДАКИ#

Route № 223а

Regularity: 0%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

13:00 BAR
13:04 13:05 OKLADNE#
3.0 km 5.50 ₴
13:09 13:10 STASIUKY#
6.0 km 8.50 ₴
13:12 13:13 TERESHKY#
7.0 km 8.50 ₴
13:15 13:16 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.50 ₴
13:25 13:26 YALTUSHKIV
15.0 km 14.10 ₴
13:35 KHODAKY#
24.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"