BAR - KHODAKY

БАР - ХОДАКИ#

Route № 221а

Regularity: 0%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

06:20 BAR
06:24 06:25 OKLADNE#
3.0 km 5.50 ₴
06:29 06:30 STASIUKY#
6.0 km 8.50 ₴
06:32 06:33 TERESHKY#
7.0 km 8.50 ₴
06:35 06:36 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.50 ₴
06:45 06:46 YALTUSHKIV
15.0 km 14.10 ₴
06:55 KHODAKY#
24.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"