BAR - POPIVTSI

БАР - ПОПІВЦІ#(БАР)

Route № 181а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
10:00 BAR
10:03 10:04 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
10:07 10:08 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
10:11 10:12 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
10:14 10:15 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
10:17 10:18 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
10:20 10:21 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
10:27 10:28 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
10:34 10:35 MARTYNIVKA+ 17.0 km 19.70 ₴
10:41 10:42 KOSHARYNTSI+ 20.0 km 19.70 ₴
10:49 10:50 KOSHARYNTSI# 23.0 km 25.40 ₴
11:00 POPIVTSI#(BAR) 27.0 km 31.00 ₴
State of Oct. 20, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"