BAR - PIDLISNYI YALTUSHKIV

БАР - ПІД.ЯЛТУШКІВ#

Route № 11а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
12:30 BAR
12:36 12:37 OKLADNE#
3.0 km 5.50 ₴
12:41 12:42 CHEMERYSKE+
5.0 km 5.50 ₴
12:46 12:47 TERESHKY+
7.0 km 8.50 ₴
12:50 12:51 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.50 ₴
13:01 13:02 YALTUSHKIV
15.0 km 14.10 ₴
13:10 13:11 LIADOVA# 21.0 km 25.40 ₴
13:20 PID.YALTUSHKIV# 26.0 km 31.00 ₴
State of Oct. 19, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"