BAR - TRUDOLIUBIVKA

БАР - ТРУДОЛЮБІВКА#

Route № 101а

Regularity: 88%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
17:30 BAR
17:33 17:34 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
17:36 17:37 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
17:40 17:41 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
17:42 17:43 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
17:44 17:45 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
17:46 17:47 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
17:51 17:52 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
17:57 17:58 MATEIKIV# 18.0 km 19.70 ₴
18:05 TRUDOLIUBIVKA# 25.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 24, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"