ZELENODOL'S'K - KRYVYI RIH

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК - КР.РОГ ДОЛГ.

Route № 9211(336009211)

Regularity: 98%
Carrier: TOV `AVTOTRANSSERVIS`

Start of trip:
08:57 ZELENODOLSK
09:10 09:20 APOSTOLOV.AS
09:34 09:35 CHERVONA ZYRA
15.0 km 12.00 ₴
09:38 09:39 NOVAIA ZHYZN
18.0 km 14.00 ₴
09:44 09:45 VOLNOE (A 23.0 km 17.00 ₴
09:49 09:50 RADUSHNOE 32.0 km 24.00 ₴
10:10 KR.ROH DOLH. 51.0 km 37.00 ₴
State of Oct. 22, 2020, 2:13 p.m. from server "APOSTOLOV.AS"