ZELENODOL'S'K - KRYVYI RIH

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК - КР.РОГ ДОЛГ.

Route № 9199(300009199)

Regularity: 97%
Carrier: TOV `AVTOTRANSSERVIS`

Start of trip:
07:57 ZELENODOLSK
08:10 08:20 APOSTOLOV.AS
08:34 08:35 CHERVONA ZYRA
15.0 km 12.00 ₴
08:38 08:39 NOVAIA ZHYZN
18.0 km 14.00 ₴
08:44 08:45 VOLNOE (A 23.0 km 17.00 ₴
08:59 09:00 RADUSHNOE 32.0 km 24.00 ₴
09:20 KR.ROH DOLH. 51.0 km 37.00 ₴
State of Oct. 22, 2020, 2:13 p.m. from server "APOSTOLOV.AS"