ZHOVTI VODY - HENICHES'K

Ж.ВОДЫ АС - ГЕНИЧЕСК АС

Route № 8169(360008169)

Regularity: 97%
Carrier: TDV`NOVOTROITSKE ATP`

Start of trip:
09:50 ZH.VODЫ AS
09:55 10:00 APOSTOLOV.AS
10:20 10:25 MARIANSKOE 23.0 km 20.00 ₴
10:00 11:31 NOVOVORONTSOV 28.0 km 26.00 ₴
11:12 11:13 SHEVCHEN-KA KH. 37.0 km 33.00 ₴
11:31 11:32 MYKHAIL.KH.POV 52.0 km 48.00 ₴
11:41 11:42 HAVRYL.KH.POV 59.0 km 52.00 ₴
11:55 12:00 DUDCHANЫ AS 69.0 km 63.00 ₴
12:25 12:29 MЫLOVOE KHERS 83.0 km 74.00 ₴
13:05 13:10 BERYSLAV AS 116.0 km 104.00 ₴
13:35 13:40 NOV.KAKHOV.AS 133.0 km 123.00 ₴
14:00 14:05 KAKHOVKA AS 147.0 km 132.00 ₴
15:19 15:20 CHKALOVO KHER. 215.0 km 195.00 ₴
15:54 15:55 NOVOTROYTS.AS 236.0 km 213.00 ₴
16:55 HENYCHESK AS 282.0 km 259.00 ₴
State of Oct. 19, 2020, 2:09 p.m. from server "APOSTOLOV.AS"